Tayyareci Vecihi Hrku


Konu Bilgileri;


 •  » Konudaki mesaj says : 11
 •  » u anda 1 kullanc bu konuyu grntlyor. (0 kaytl ve 1 misafir)

Bu Sayfay Paylan :


Toplam 11 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 11 arasi kadar sonuc gsteriliyor


 1. #1
  Pek tannmayan, okul hayat boyunca bize adndan bile bahsedilmeyen,Trk havclna ve Trk savunmasna byk hizmetler etmi byk Trk teyyarecisi Vecihi Hrku a ait bir ka bilgi ve video ekliyorum.
  Amacm bu nemli ahsa hakkettii deerin verilemesi,gen modelci kardelermizin teyyareci Vecihi HRKU u tanmalarna katkda bulumak.
  Zaman ayrp okursanz piman olmassnz.
  Saygyla anyorum.

  http://www.youtube.com/watch?v=UST9q3QoXss

  Biografi
  Vecihi Hrku, stanbul, Arnavutky Akntburnu’ndaki yalda 6 Ocak 1896 (1311) tarihinde dodu. Babas stanbul’lu bir aileden Gmrk Mfettii Faham Bey, annesi Vidin’de domu, yanda stanbul’a gelmi Zeliha Niyir Hanm’dr. yanda iken babas lm. ok gen yata dul kalan annesi ile geni bir ailenin iinde amcalar, halalar, eniteler, yengeler, aabeyler ve ablalar ile birlikte bym. Bir sre sonra Harbiye’de eskrim ve resim hocas olan amcas ekr Bey’in yanna snmlar, sonra da annesi ve kardeleriyle skdar’a yerlemiler.

  kardein ortancas olan Vecihi ok canl ve hareketli bir ocuktu. lkokulu Bebek’te okudu, skdar’da Fyuzati Osmaniye Rtiye’sinde ve skdar Paakaps dadi’sinde okudu, sanata olan ilgisinden Tophane Sanat Okulu’na geti ve bu mektebi bitirdi.

  1912’de Balkan Harbi’ne enitesi Kurmay Albay Kemal Bey’in yannda gnll olarak katld. Edirne’ye giren kuvvetler iinde yer ald. Balkan Harbi sonunda stanbul Ordu Kumandanl tarafndan Beykoz Serviburun’daki esir kampna kumandan oldu. Tayyareci olmak istiyordu. Ya kk olduundan makinist mektebine aldlar. Makinist olarak Birinci Dnya Sava’na girerek Badat cephesine uak makinisti olarak gnderildi. Orada bir uak kazasnda yaralanarak stanbul’a dnd. Yeilky’deki Tayyare Mektebi’ne girerek tayyareci oldu.

  1917 sonbaharnda Kafkas cephesine, 7. Tayyare Bl’ne atand. Orada bir uak drerek Kafkas Cephesinde uak dren ilk Trk tayyarecisi oldu. Bir hava savanda yaralanarak dnce uan yakarak Rus’lara esir oldu. Esir olarak Hazar Denizi’ndeki Nargin adasna gnderildi. Azeri Trklerinin yardm ile adadan yzerek kat. Birlikte kat bir arkadayla Erzurum’a kadar yaya olarak geldiler. (Esaretteki fotorafta oturanlar soldan saa : Tayyareci Vecihi , Rus Bl.K. , Rast Bahattin )


  stanbul’a geldiinde savan sonlar idi. Bakent stanbul Hava Mdafaa Bl’ne tayin oldu. stanbul igal edilince esaretten dnen askerlerin arasnda gizlice Harem’den kalkan bir gemiyle Mudanya’ya, Bursa’ya ve Eskiehir’e giderek Kurtulu Sava’na katlmtr. Kurtulu Sava’nn ilk ve son uuunu yapan, zmir hava alann igal eden tayyareci olmu, defa takdirname alarak krmz eritli stiklal Madalyas kazanmtr. Kurtulu Sava iinde Akehir’de Jandarma Komutan Ratip Bey’in kz Hadiye Hanm’la evlendi. zmir’de Gnl, stanbul’a dndklerinde de Sevim isimli iki kz olmutur. Sava sonras zmir’de Seydiky’de alan tayyare okulunda yeni tayyarecileri eitime balam, tam o srada 1923 yl balarnda zmit mntkas Tayyare blne atanm. ay sonra zmir’de Binba Fazl’n eitim uuu srasnda dp lmesiyle yeniden zmir’e arlm, kara ve deniz okulunda retmenliinden baka fen ileri ile de uram. Savata ekilen yokluklarn giderilmesi amacyla havacl milliletirme dnceleri balamt. Edirne’ye yanllkla inen bir yolcu tayyaresini almaya memur edilmi.
  Hizmet karl bu uaa adnn verilmesi, 1919’dan beri uak projeleri yapan Hrku’ta uak ina etmek dncesini yeniden canlandrm. Ganimet olarak Yunan’llardan ellerine geen pek ok motordan yararlanarak projesini hazrlayp ilk ua Vecihi K VI’ y imal etmitir. Ua iin uu msaadesi istemi, uabilirlik sertifikas iin bir teknik heyet oluturulmu, ancak teknik heyetin ierisinde tayyareyi uuracak ve kontrol edecek personel bulunmadndan gecikmitir. Sonunda teknik heyetten birinin “Vecihi, biz sana bu lisans veremeyiz, "uana gveniyorsan atla, u, bizi de kurtar” sz zerine Hrku, 28 Ocak 1925’de yapt ua Vecihi K IV ile ilk uuunu yapar.


  zin almadan utuu iin cezalandrlnca, istifa ederek Hava Kuvvetlerinden ayrlp Ankara’ya gider ve kurulmakta olan Trk Tayyare Cemiyeti’ne (T.T.C.) katlr. T.T.C. Fen ubesini organize etmekle grevlendirilir.

  Atatrk’n “stikbal gklerdedir” ynermesiyle havac bir kuak yetitirmek iin kurulan Trk Tayyare Cemiyeti, halkn balar ile yaayan bir kurulu olacakt. Bunun iin bir okul amak, milli bir hava sanayi kurmak amacndayd. Hrku, yapt uan geri alp, T.T.C.’nin ba toplama faaliyetlerinde kullanarak halka havaclk sevgisini alamak istiyordu ama, uan geri almay baaramad. Ba toplamak iin bir madalya tz hazrland. Baa gre bronz, gm, altn ve elmasl madalya verilecek, 10.000 TL. balayann ad da alnacak uaa ad olarak verilecekti. T.T.C’ne ilk yardm Ceyhan ilesinden gelmi, 10.000 TL telgrafla balanm, alnan ilk uaa da Ceyhan ad verilmitir. Hrku’un uakla yurtii ba gezileri de bu uakla balam.

  CEYHAN TAYYARES

  Bu arada Avrupa havaclnn tetkiki iin bir heyetle Hrku, ikinci kez Avrupa’ya gider. Almanya’da Junkers ve Rohrbach fabrikalarn ziyaret ederler. Bu fabrikalar Trkiye’de anonim irket halinde tayyare fabrikas kurmak fikrindeydiler. Fransa’da da Breguet, Potez, Henriot gibi birok fabrikalar ziyaret etmiler, Hrku da bu fabrikalarn uaklaryla tecrbe uular yapm. Potez 25 tipindeki rekor tayyaresiyle akrobasi uuundan sonra fabrika tarafndan Atlantik uuu yapmas iin teklif yaplm, fakat Fransz Aero kulbnn basks ile teklif suya dm.

  Trkiye’ye dnte 19 Ekim 1925’de Tayyare Cemiyeti idare kurulu istifa etmi, cemiyetin tasar ve projeleri suya dm, elindeki tayyare, vasta ve elemanlar hava kuvvetlerine verilerek havaclkla ilgisi kesilmi oluyordu. Hrku’un da tekrar hava kuvvetlerinde grev almas istenince istifa etmitir. Milli Savunma Bakanl Kayseri’de Tayyare ve Motor Anonim irketi (Tomta) adnda bir fabrika kurmak iin anlar. Hrku Tomta’n teklifini kabul ederek Almanya’ya gider. Hrku Almanya’da Ju A-20 tayyarelerinde baz noksanlklar bulur, onlarn dzeltilmesi ile Ju A-35 ‘lerin yapmn da stlenir. 18 Temmuz 1926’da telgrafla memlekete arlr, Ju A-35’in satn alnmas iin tecrbe uuu istenir. Junkers bu uuun zellikle Hrku tarafndan yaplmasn, uann zamann en modern ve yksek ate kudretinde iki kiilik av tayyaresi, savata her tarafa ate saabilme gc olduunun kantlanmas iin Franszlarn gzde ua Newport De Large’la savan ister. 1 Austos 1926 da temsili sava yaplarak Ju A-35 ile Hrku kazanr.
  Hrku yurda dndkten sonra, Tomta emrinde biri 14 kiilik 3 motorlu Ju-23, dieri alt kiilik tek motorlu Ju F-13 yolcu tayyareleriyle Ankara - Kayseri arasnda ulam uular yapar. Tarih 1927’dir. Hrku’un bu uularnn, yurdumuzda ilk hava yollar uular olduu dnlebilir

  Hrku, Tomta’a, Ju A-35’in kanatlarna benzin depolar ilavesi ile havada kalma sresini uzatarak Ankara – Tahran uuunu direkt yaparak, ran devletine ua gstermek ve hkmetimizin rzasyla devletimizin ihtiyacndan fazlasnn yabanc devletlere de satlabilmesi fikrini am. Bu yaplrsa hem devletimiz ereflenecek, hem de Tomta’a byk faydas salayacakt. O srada henz Tomta fabrikas teekkl etmemi ve Ju A-35 tayyaresi de Tomta’a devredilmemi olduundan bu uuu reddedilmiti.

  Milli havaclmz iin gzel bir balang olan Tomta ne yazk ki 1928 ylna kadar almalarna devam edebildi. Kt ynetimi yznden 1928’de iflas etmi, daha dorusu iflas ettirilmitir.

  Hrku 1925’de Kurtulu Sava ncesi stanbul’da iken sevdii fakat Anadolu’ya getii iin ailesi tarafndan kendisine verilmeyen hsan Hanm’la anlam, einden ayrlarak onunla evlenmi ve 1927’de Perran isimli bir kz daha domutur.

  Bir yllk aradan sonra Hrku Trk Hava Kurumundaki eski grev yeri olan Teknik ubeye dner. 1930 yl sanayi kongresi Ankara’da toplanm, Halkevi’nde de yerli mallar sergisi almtr. Hrku burada yerli mal uaklarnn resim ve maketleri ile Vecihi K-XI uak modelinin minyatrn sergiler ve byk ilgi grr. Kurumda bo durmaz, yeni model ve tiplerini tasarlamaya devam eder.
  1930 yl yllk iznini 2 ay cretsiz olarak uzatp Kadky’de bir keresteci dkkann kiralayarak, 3 ay iinde ilk Trk sivil uan, aslnda ikinci ua Vecihi K-XIV uan ina etmitir. lk uuunu 16 Eyll 1930’da Kadky Fikirtepe’de byk bir kalabalk ve basn topluluu karsnda yapm. Uak iki kiilik, tek motorlu spor ve eitim uadr. Ua ile birlikte uarak Ankara’ya dnm, Ankara zerinde bir gsteri yapm, Babakan smet nn ve baz komutanlar tarafndan ua incelenerek tebrik edilmi. Uabilirlik sertifikas verilmesi iin ktisat Bakanlna mracaat ederek msaade istemi. 14 Ekim 1930’da, “Tayyarenin teknik vasflarn tespit edecek kimse bulunmadndan gereken vesika verilmemitir” cevabn alm.
  Vecihi K-XIV


  Bakanlk nezdinde yaplan giriimler sonucu uaa istenen belgenin alnmas amacyla ekoslovakya’ya gnderilmesi karar alnm. Hrku, 6 Aralk 1930’da Prag’a geldiinde henz tayyare gelmemiti. Tayyareye ait btn resmi evrak nce ek diline evrilmi, uak gelince de tekrar monte edilerek uan malzemeleri ve her trl teknik kontrolu yapldktan sonra uuu istenmi. Her trl uu ekilleri ile uuun kontrolu tamamlanm. Hrku 23 Nisan 1931’de ekoslovakya’l yetkililer tarafndan civardaki bir gazinoda dzenlenen bir trenle, ba kesinde “Yaasn Trk Tayyarecilii” yazl bir pankartla onurlandrlarak uu msaadesini almtr. 25 Nisan 1931’de ekoslovakya’dan uarak Trkiye’ye gelmek iin yola kp 5 Mays 1931’de Trkiye’ye gelmitir.  Hrku uann atl kalmamas iin Posta idaresi ile eitli grmelerde bulunur. lk kurulmak istenen posta hatt Ankara-Erzurum ile Ankara-stanbul arasnda dnlr. Bu arada Trk Hava Kurumu yeni bir turne planlar. Ankara’dan balayan uu Aksaray, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, Mula, Aydn, Denizli, Uak, Eskiehir, Adapazar, zmit ve Yeilky’de tamamlanr. Uu byk bir baaryla tamamlanmtr. Kurum ubeleri balarla zenginlemitir, ama 3 Kasm 1931 tarihli telgrafta byk yardmcs makinisti Hamit’in iine son verilir Hrku’a denen uu tazminat kesilerek Vecihi XIV ua uutan men edilir. Bundan sonraki uularn Milli Mdafaa Vekaleti tarafndan verilecek uakla gerekletirilecei bildirilir. Bu durum Hrku’un Kurum’dan tekrar ayrlmasna neden olur. Gezileri srasnda genlikte oluturduu uma sevgisi ile bir havaclk okulu amay dnr.

  21 Nisan 1932’de lk Trk Sivil Tayyare Mektebi’ni kurar. kisi kz olmak zere 12 renci kaydolur. 27 Eyll 1932’de eitim ve retime balanr. Okulun gayesi Trk genliini havacla altrmak, tayyareci kuaklar yetitirerek Trkiye Cumhuriyeti hava ordusunun yedek gc olmakt. Okulun motorlu ve motorsuz iki ubesi olacakt. Eitim teorik ve uygulamal olarak yaplyordu. Byk bir atlyesi vard. Kalam’ta bir hangar ve uu alan olarak kullandklar kk bir sahas, bir de Fikirtepesi’nde uu alanlar vard. lk 12 renci Sait, Tevfik, Muammer, Abdurrahman, Salih, Osman, Rza, Hikmet, Hseyin, Kenan, Bedriye ve Eribe idi. rencilerin eitim srasnda hibir kazas olmamtr. Zor koullarda eitim yaparken baz kurumlarn, rnein Tekel daresi’nin ve Bankas’nn reklamlarn yapm, baz vatansever yetkili kurulularn da yardmlar olmutur.
  Nuri Demira Bey, bir tayyare yapm iin 5000 TL vermi, bylece 1933’de ad Nuri Bey olan Vecihi K-XVI kabin ua yaplmtr. Ayn yl tek sathl Vecihi KXV uan da ina etmiler ve 30 Austos 1933’de iki Vecihi XIV, iki tane Vecihi XV ve Nuri Bey Vecihi-XVI uaklar ile rencileri stanbul gklerinde gsteri uuu yapmlar. Okulda, bir de Vecihi SK adl uak motoru ile alan deniz botu yaplmtr.


  Konu teote tarafndan (02-09-2008 Saat 15:01 ) deitirilmitir.

 2. #2
  rencilerinden Sait Bayav, Tevfik Artan, Muammer niz, Osman Kandemir, ilk kadn tayyarecimiz Bedriye Gkmen ve kz (yeeni) Eribe yalnz umay baarmlar. Vecihi Sivil Tayyare okulu parasal sorunlardan ve yetitirdii rencilerin diplomalarna denklik verdirememi olmasndan kapanmtr.[

  1935 yl balarnda Trk Hava Kurumu Bakan Fuat Bulca, arl olarak Rusya’ya gider. Orada sivil havacln durumunu grr ve dnnde Atatrk’e anlatr. Atatrk, gezdii her yerde kendisini havadan saygyla izleyen, gazetelerdeki yazlardan izledii Hrku hakknda da Fuat Bey’den bilgi ister. Ald cevaplar karsnda
  Byk Atamz :

  “Ya, yle mi? O halde Trk Kuu nam ile yeni bir alma yolu an ve Vecihi’den faydalann!” emrini verir. Hrku Ankara’ya arlr. O da uana atlayarak Ankara’ya gelir. Hrku bu durumdan ok sevinlidir. Trk Kuu’nda yaplmas dnlenler, onun gerekletirmek istedii eylerdir. Ba retmen olarak amatr genleri altrmak, Etimesgut hangarlarn yapmak, yaz kamp iin uu sahas nn’nn bulunmas ve okulunda yetitirdii rencilerinden Sait Bayav, Tevfik Artan ve Muammer niz’in Rusya’ya eitime gnderilmesi onun mutluluu olur.
  Ne yazk ki 29 Ekim 1936’da yeeni Eribe’nin ehit olmas onu ok zmtr. Trk Hava Kurumu, 1937 sonbaharnda mhendislik eitimi iin Hrku’u Almanya’ya gnderir. Vecihi Hrku, Weimar Mhendislik Mektebine ihtisas snfndan balatlm, iki yl sonra da mezun olmutur. 27 ubat 1939’da Tayyare Makine Mhendislii diplomasn almtr. Trkiye’ye dndnde Bayndrlk Bakanlna bavurarak, “Tayyare Mhendislii Ruhsatnamesini” almak istedi. Ancak yetkililer, “iki ylda mhendis olunmaz” diye bir gereke ile kabul etmemilerdir. Mhendisliini Dantay karar ile kabul ettirir. Trk Hava Kurumu’nda da ynetim deimi, vazifeleri bakalarna verilmitir. O gnk koullarda teknik imkann olmad Van’a tayin edilir. Bunun zerine istifa ederek kurumdan ayrlr.
  Havaclktan uzun bir ayrlktan sonra 1947’de Kanatllar Birlii’ni kurdu. Genlerin byk ilgi gsterdii bir kurulu oldu. 1948’de Trk Hava Kurumu’ndan Magister tipi bir renim ua temin ettiler. Kanatllar adl bir dergi karttlar. Byk ounluu niversite rencileri olan Kanatllar Birlii fazla yaayamad.

  1951’de be arkadayla birlikte havadan zrai ilalama yapmak zere Trk Kanad ad ile bir irket kurmu, Sait Bayav ve Muammer niz’le ngiltere’ye giderek Auster tipi uak almlar. Trkiye’ye dndkten sonra ortaklar arasnda kan anlamazlk zerine Hrku, haklarndan vazgeerek irketten ayrlr.

  1952’de Paro mamasnn reklamn yapmak iin tekrar ngiltere’ye giderek Proctor V tipi drt kiilik hafif turist tipi tayyare alr. Bu tayyare ile deiik messeselerin reklamn yapt. Paro bebek mamas, Puro sabunu gibi gda ve malzemeleri ufak kat paratlerle uaktan datarak, kanatlarna takt patiskalar zerine bankalarn isimlerini yazarak reklamclk yapt.
  6 Austos 1954’de krknc hizmet yln kutlamak iin Yeilky Hava Liman salonlarnda Trk Havaclar Bayram adyla bir jbile yapld. 29 Kasm 1954’de Hrku Hava Yollarn kurdu. Trk Hava Yollar’nn seferden kaldrd uaklardan 8 tayyareyi Ziraat Bankasndan kredi ile almt. Bir takm glklerle uraarak hava yollarnn sefer yapmad yerlere seferler koyarak , izin vermediklerinde gazete tayarak almak istedi, ama sabotajlar, uaklarnn paralanmas ve sonunda uutan men edilerek uamad. Buna ramen uslanmad. Elinde kalan son uan da Maden Tetkik Arama Enstits’nn emrinde kullanarak Gney Dou Anadolu’da torium, uranium ve fosfat arayarak zor doa koullarnda alt.

  Hayatnn sonlarnda ok sknt ekmi, borlandrlm, uamayacak duruma drlen uaklarnn sigorta giderleri ve bunlarn faizleri borcuna eklenmi, vatana hizmetten kendisine balanan ok yetersiz maana bile haciz konmutur.
  Ankara’da anlarn yazarken, bir kaza sonucu beyin kanamasndan komaya girdi. Gzleri ve kalbi gklerde olan Vecihi Hrku, insanlarn aya ayak basmak zere utuu gn olan 16 Temmuz 1969 tarihinde Glhane Askeri Tp Akademisi Hastahanesi’nde hayata gzlerini yumdu.


  Biyografi Vecihi HRKU'un kz Gnl ARMAN HRKU tarafndan hazrlanmtr. 2001
  Editr Emel MAV'in katksyla...
  Bu biografi www.teyyareci.com dan alnmtr.Video Hakan Gven(hakan737)"e aittir.
  lgili konu link http://www.tayyareci.com/hvtarihi/ve...rkus/index.asp
  Konu teote tarafndan (02-09-2008 Saat 17:07 ) deitirilmitir.

 3. #3
  yelik Tarihi yelik tarihi
  Jun 2005
  Nereden Nereden
  Antakya
  Ya Ya
  55
  Henz hepsini okumadm ama bu anlaml konu iin eline salk Tahir. Hepimizin Vecihi HRKU hakknda az da olsa bireyler bilmesi gerekir.

  Ekleme: Biraz nce gzlerim dolarak tamamn okudum. Duygulanmamak mmkn deil. Sahip olduklarmzn deerini ve bunlar korumamzn nemini birkez daha anladm. zldm konu HRKU'un zdrab deil, bu zdrab yaamasnn nedenleri ve yaratclar. Milletimizin kaderi midir bu? Durumu abartyorum belki ama ulu nderimizin "...damarlarnzdaki asil kan..." vurgulamasnn ounluu temsil ettiinden phe etmeye baladm.
  Konu PATO tarafndan (02-09-2008 Saat 17:59 ) deitirilmitir.
  www.gurmanbayraktar.com
  -Hobi ile saplant arasndaki ince bir snrda...-

 4. #4
  tamamn okudum

  bu lkede byle ilerlemeci ve atlmc kiiler olduka bu lke geliir fakat
  gene ona engel olanlar olduka istersen hereyi yap gene ilerleyemezsin

  trk havaclk tarihi iin nemli bir kiiyi daha smrm ve o ve onun almalarndan faydalanmamz

  ok yazk

  Mugen Mbx5r + OS 21 VZB + JP-4
  Tamiya TT-01 + 13T Turnigy + Bmw Z4

 5. #5
  Teekkrler Tahir.
  Hznle ve kzgnlkla okunacak bir biyografi aktarmsn.

 6. #6
  Zaman ayrp okuyan herkese teekkr ederim...

  Alnt PATO Nickli yeden Alnt Mesaj gster
  Milletimizin kaderi midir bu?
  Milletimizin kaderi deil elbet.Ama damarlarnzdaki asil kan dolamayanlar aznlkta olsa, milletin kaderini deiitirdikleri ortada.

  99 dan beri uaklarla ilgilendiim halde Vecihi Hrku ismini tesadf eseri geen sene duydum.

 7. #7
  yelik Tarihi yelik tarihi
  May 2008
  Nereden Nereden
  HATAY-ANKARA
  Ya Ya
  31
  Alnt atambay Nickli yeden Alnt Mesaj gster
  Teekkrler Tahir.
  Hznle ve kzgnlkla okunacak bir biyografi aktarmsn.
  Tahir bey teekkrler.
  Bu yazlar okuyupta karmak duygular gstermemek ok zor.
  Biran oluyor okurken ite pes etmemi diyorum ,biran geliyor nne sama bir aalk duygusu yznden konulan engellere kzyorum.
  Asil kanlar artk saf deil diye dnyorum,.......,Artk cebini dnerek ,gn kurtararak ,hergn yerinde sayabilmeyi baararak vatnn milletini DNMEY UNUTMU, ZHNLERNE ETL KOMPLEKSLER YERLETRLM insanlarmz var.
  lk defa burada bilgi edindiim bu sayg deer ahsa sayg duyuyor ayn zamanda
  bana gelenlerden tr kendisinden zr diliyorum..Malesef gnmzdede ayn nedenlerden tr herhangi bir giriimde bulunamyor nmze engeller konuluyor.Bu da ayn zihniyetli insanlarn gerici dncelerinin benliklerini koruduklarnn gstergesidir.
  Umarm;bu millet birgn LELEMEY DNR.Umarm aalk kompleksinden kurtulur.(daha yazacak ok ey var ama buna ne bu forum yeter nede bendeki szler....)

  (tekrar teekkr ediyorum tahir bey ok dncelisiniz.)
  Konu ahmttvsn tarafndan (02-09-2008 Saat 20:54 ) deitirilmitir.
  ok bilenin,derdi de ok olur.

 8. #8
  Biz hep harcamzdr.
  Akl yata deildir, Genetik mirastr.

 9. #9
  yelik Tarihi yelik tarihi
  Sep 2006
  Nereden Nereden
  Istanbul, Turkey, Turkey
  Ya Ya
  30
  Bu insann giriimleri baarl olsayd imdiye trkiye okfarkl biryerde olabilirdi.Ancak dargrl insanlar buna izin vermemi ok yazk
  v1.4
  Akl Yata Deil Batadr

 10. #10
  Selamlar Tahir Bey
  Ben de Vecihi Hrkus'u Daha birkac ay nce tanidim.Cok gec bir tanima ama hic tanimamaktan,o zamanlari bilememekten daha iyidir.
  Cok gzel ve verimli oldugu dsncesindeyim.Elinize saglik.
  Bu arada bende Vecihi Hrkus'u modelci genclerimize biraz tanitmak belki biraz heyecanlandirmak amaci ile onun yaptigi ilk ucak Vecihi K VI nin 1/10 lcekli RC.l bir modelini yaptim ve simdi yavas yavas Forumda paylasiyorum.
  Calismanizdan dolayi tekrar tebrik ederim
  sevgiyle kalin
  Ahmet Gkcay

 11. #11
  Gzel bir paylam. Bilgi dolu. Elinize salk, teekkrler.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gzatan Kullanclar

u anda 1 kullanc bu konuyu grntlyor. (0 kaytl ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. VECIHI K VI *Trkiyede yapilan ilk ucak *
  Konu Sahibi agok59 Forum Genel Konular
  Cevap: 26
  Son Mesaj : 07-01-2015, 11:19
 2. Hrku sten Kanatl Eitim Ua
  Konu Sahibi MGTRc Forum stten Kanatl (Eitim) Modeller
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 16-12-2012, 23:24

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •